El senador valencià urgeix al Govern a deixar de maltractar a la comunitat autònoma valenciana i a reconèixer els esforços, beneficis i intensitat de les seues polítiques amb un finançament just

València, 1 de juny de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat al Govern un canvi radical en les seues polítiques i tracte cap al País Valencià que supose un abans i un després amb el maltractament i indiferència amb la qual l’Executiu de Sánchez i de Rajoy han vingut brindant als valencians. Per al senador les últimes declaracions del ministre d’Inclusió, José Luís Escrivá, injuriant la capacitat dels valencians de gestionar i materialitzar polítiques com l’Ingrés Mínim Vital suposen una “burla” i un altre “menyspreu”.

Per al representant territorial “una autonomia que no està preparada no lidera la inversió contra el Covid-19 ni aplica des de 2017 la renda valenciana d’inclusió”. Així, de l’informe especial de supervisió dels contractes tramitats per emergència durant l’estat d’alarma elaborat per l’Oirescon, que depèn del Ministeri d’Hisenda, es desprèn que l’autonomia valenciana lidera la despesa de tots els territoris, amb 153,3 milions d’euros, xifra que triplica a l’autonomia de Madrid “que paradoxalment serà de les més beneficiadas en el repartiment de fons de l’Estat”, ha recordat Mulet.

El portaveu de Compromís en la Cambra Alta ha recordat al ministre que “la nostra autonomia té legislada des de 2017 la renda valenciana d’inclusió per a aquelles persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, per la qual cosa les seues afirmacions són feridores i una clara discriminació cap a la resta d’autonomies no forals, en un context en el qual parlaven de cogovernança  amb les autonomies, quan ara sembla que parlen de suports puntuals i excepcionals al Govern, en comptes de fer les coses amb criteris i transparència”. 

El senador ha lamentat que “per a o per B els valencians sempre som els pagans i els perjudicats en un repartiment que ens afona, ens hipoteca i ens situa a la cua quant a inversió i creixement, la qual cosa qüestiona les nostres possibilitats de futur, la qualitat dels serveis, la nostra competitivitat i el futur dels nostres fills”.

Per això ha reclamat a l’Executiu progressista que reconega els esforços, beneficis i intensitat de les polítiques del Govern del Botànic amb un finançament just i una participació proporcional i ajustada en les mesures que es posen en marxa.

COVID / IMV

Mulet: “Una comunidad que no está preparada no lidera la inversión contra el Covid ni aplica desde 2017 la renta básica de inclusión”

El senador valenciano urge al Gobierno a dejar de maltratar a la comunidad autónoma valenciana y a reconocer los esfuerzos, beneficios e intensidad de sus políticas con una financiación justa

València, 1 de junio de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno un cambio radical en sus políticas y trato hacia el País Valenciano que suponga un antes y un después con el maltrato e indiferencia con la que el Ejecutivo de Sánchez y de Rajoy han venido brindando a los valencianos. Para el senador las últimas declaraciones del ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, denostando la capacidad de los valencianos de gestionar y materializar políticas como el Ingreso Mínimo Vital suponen una “burla” y otro “menosprecio”. 

Para el representante territorial “una autonomía que no está preparada no lidera la inversión contra el Covid-19 ni aplica desde 2017 la renta valenciana de inclusión”. Así, del informe especial de supervisión de los contratos tramitados por emergencia durante el estado de alarma elaborado por la Oirescon, que depende del Ministerio de Hacienda, se desprende que la autonomía valenciana lidera el gasto de todos los territorios, con 153,3 millones de euros, cifra que triplica a la autonomía de Madrid “que paradójicamente será de las más beneficiadas en el reparto de fondos del Estado”, ha recordado Mulet.

El portavoz de Compromís en la Cámara Alta ha recordado al ministro que “nuestra autonomía tiene legislada desde 2017 la renta valenciana de inclusión para aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, por lo que sus afirmaciones son hirientes y una clara discriminación hacia el resto de autonomías no forales, en un contexto en el que hablaban de cogobernanza con las autonomías, cuando ahora parece que hablan de apoyos puntuales y excepcionales al Gobierno en vez de hacer las cosas con criterios y transparencia”. 

El senador ha lamentado que “por A o por B los valencianos siempre somos los paganos y los perjudicados en un reparto que nos hunde, nos hipoteca y nos sitúa a la cola en cuanto a inversión y crecimiento, lo que cuestiona nuestras posibilidades de futuro, la calidad de los servicios, nuestra competitividad y el futuro de nuestros hijos”.

Por eso ha reclamado al Ejecutivo progresista que reconozca los esfuerzos, beneficios e intensidad de las políticas del Gobierno del Botànic con una financiación justa y una participación proporcional y ajustada en las medidas que se pongan en marcha.